Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMatulková, Veronika
dc.contributor.refereeKrechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-26
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:22Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:30:22Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier82531
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40394
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření Atletického klubu Škoda Plzeň, interpretování dat finančních výkazů, tvorba finanční analýzy a hodnocení získaných výsledků. Navržena jsou také opatření vedoucí ke zlepšení finanční i celkové situace organizace. Finanční analýza je zaměřena na ukazatele autarkie, rentability, likvidity a aktivity. Využita jsou data z dostupných finančních výkazů a objasněn je i vývoj nákladů a výnosů organizace v letech. Provedený výzkum ukazuje, že organizace se nenachází v ohrožení, ani se nepohybuje ve finančních potížích. Případná ztráta z hlavní činnosti je většinou kryta ziskem z doplňkové činnosti a obecně organizace se svým majetkem hospodaří dobře. Na základě zjištěných údajů je navrženo organizování Mistrovství České republiky v atletice, které by ještě dále přispělo k lepší finanční i celkové situaci organizace. Hlavní přínos práce spočívá v provedení rešerše a deskripce studií v neziskovém sektoru, konkrétně spolku, a finanční analýze.cs
dc.format100 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectspolekcs
dc.subjectzpůsoby financovánícs
dc.subjectfinanční zdrojecs
dc.subjectfinanční podporacs
dc.subjectdaňové a účetní aspektycs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectsportovní klubcs
dc.subjecthlavní a doplňková činnostcs
dc.subjectmistrovství české republikycs
dc.subjectatletikacs
dc.titleEkonomické aspekty vybraného sportovního klubucs
dc.title.alternativeEconomic aspects of a particular sports cluben
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted thesis is focused on analyzing the management of the Athletics Club Škoda Plzeň, interpreting financial statement data, creating financial analysis and evaluating the results obtained. Then some improvements of the financial and overall situation of the organization are proposed. The financial analysis is focused on indicators of autarchy, profitability, liquidity and activity. Data from the available financial statements are used and the development of costs and revenues of the organization in years is clarified. The research shows that the organization is not in danger or in financial difficulties. Possible loss from the main activity is covered by the profit from complementary activity and generally the organization manages all assets and property very well. Based on the obtained data, it is proposed to organize the Championship of the Czech Republic in athletics, which would further contribute to a better financial and overall situation of the organization. The main benefit of this thesis is based on recherche and description of studies in the non-profit sector, specially the association and the financial analysis.en
dc.subject.translatednon-profit organizationen
dc.subject.translatedassociationen
dc.subject.translatedways of financingen
dc.subject.translatedfinancial resourcesen
dc.subject.translatedfinancial supporten
dc.subject.translatedtax and accounting aspectsen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedsports cluben
dc.subject.translatedmain and complementary activitiesen
dc.subject.translatedczech republic championshipen
dc.subject.translatedathleticsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Veronika Matulkova.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
DP_Matulkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce241,93 kBAdobe PDFView/Open
DP_Matulkova_OP.pdfPosudek oponenta práce231,96 kBAdobe PDFView/Open
DP_Matulkova.pdfPrůběh obhajoby práce120,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.