Title: Ekonomické aspekty vybraného sportovního klubu
Other Titles: Economic aspects of a particular sports club
Authors: Matulková, Veronika
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40394
Keywords: nezisková organizace;spolek;způsoby financování;finanční zdroje;finanční podpora;daňové a účetní aspekty;finanční analýza;sportovní klub;hlavní a doplňková činnost;mistrovství české republiky;atletika
Keywords in different language: non-profit organization;association;ways of financing;financial resources;financial support;tax and accounting aspects;financial analysis;sports club;main and complementary activities;czech republic championship;athletics
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření Atletického klubu Škoda Plzeň, interpretování dat finančních výkazů, tvorba finanční analýzy a hodnocení získaných výsledků. Navržena jsou také opatření vedoucí ke zlepšení finanční i celkové situace organizace. Finanční analýza je zaměřena na ukazatele autarkie, rentability, likvidity a aktivity. Využita jsou data z dostupných finančních výkazů a objasněn je i vývoj nákladů a výnosů organizace v letech. Provedený výzkum ukazuje, že organizace se nenachází v ohrožení, ani se nepohybuje ve finančních potížích. Případná ztráta z hlavní činnosti je většinou kryta ziskem z doplňkové činnosti a obecně organizace se svým majetkem hospodaří dobře. Na základě zjištěných údajů je navrženo organizování Mistrovství České republiky v atletice, které by ještě dále přispělo k lepší finanční i celkové situaci organizace. Hlavní přínos práce spočívá v provedení rešerše a deskripce studií v neziskovém sektoru, konkrétně spolku, a finanční analýze.
Abstract in different language: The submitted thesis is focused on analyzing the management of the Athletics Club Škoda Plzeň, interpreting financial statement data, creating financial analysis and evaluating the results obtained. Then some improvements of the financial and overall situation of the organization are proposed. The financial analysis is focused on indicators of autarchy, profitability, liquidity and activity. Data from the available financial statements are used and the development of costs and revenues of the organization in years is clarified. The research shows that the organization is not in danger or in financial difficulties. Possible loss from the main activity is covered by the profit from complementary activity and generally the organization manages all assets and property very well. Based on the obtained data, it is proposed to organize the Championship of the Czech Republic in athletics, which would further contribute to a better financial and overall situation of the organization. The main benefit of this thesis is based on recherche and description of studies in the non-profit sector, specially the association and the financial analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Veronika Matulkova.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
DP_Matulkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce241,93 kBAdobe PDFView/Open
DP_Matulkova_OP.pdfPosudek oponenta práce231,96 kBAdobe PDFView/Open
DP_Matulkova.pdfPrůběh obhajoby práce120,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.