Title: Digitální technologie ve vyučování vybraných kapitol dějepisu 6. ročníku ZŠ
Other Titles: Digital technology in teaching selected chapters of the history of the 6th year of elementary school
Authors: Šmerdová, Veronika
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48607
Keywords: digitální technologie;digitální kompetence;žáci;základní škola;dějepis;myšlenková mapa;qr kód
Keywords in different language: digital technologies;digital competencies;pupils;primary school;history;mind map;qr code
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na způsoby zavádění digitálních technologií do výuky v prostředí českých základních škol. Teoretická část práce se zabývá historií využití prvních učebních strojů, následně počítačů a v konečné fázi dnešních pokročilých technologií, jako jsou dotykové tablety nebo interaktivní tabule. V textu jsou popsány vybrané metody, které mohou učitelé využít k inovaci svých hodin. Práce klade důraz na rozvoj digitálních kompetencí žáků, a proto jsou zvoleny aktivity spojené s tvorbou myšlenkových map, práce s videem a interaktivní úkoly s QR kódy. Konkrétní aktivity jsou navrženy do hodin dějepisu žáků 6. tříd a to tak, aby umožnily zefektivnit průběh učení, usnadnily naplnění vzdělávacího cíle a motivovaly žáky k zájmu o vybrané téma.
Abstract in different language: The thesis focuses on the ways of introducing digital technologies into teaching in the environment of Czech primary schools. The theoretical part of the thesis deals with the history of the use of the first teaching machines, then computers, and finally today's advanced technologies such as touch tablets or interactive whiteboards. The text describes selected methods that teachers can use to innovate their lessons. The work emphasizes the development of students' digital competencies, and therefore the activities chosen as examples are the creation of mind maps, working with video, and interactive tasks with QR codes. The specific activities are designed for history lessons of 6th-grade pupils in order to streamline the learning process, facilitate the fulfillment of the educational objective and motivate pupils to take an interest in the chosen topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smerdova, diplomova prace.pdfPlný text práce7,05 MBAdobe PDFView/Open
Smerdova V.pdfPosudek vedoucího práce241,38 kBAdobe PDFView/Open
Smerdova O.pdfPosudek oponenta práce103,5 kBAdobe PDFView/Open
Smerdova P.pdfPrůběh obhajoby práce59,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.