Title: Narativní dimenze archeologického terénního výzkumu v České republice: kolektivně sdílená vyprávění českých archeologů a archeoložek
Authors: Fišerová, Magdaléna
Advisor: Janeček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54236
Keywords: archeologie;profesní repertoár;slovesný folklor;folk group
Keywords in different language: archeology;folklor;folk group
Abstract: Bakalářská práce bude analyzovat slovesný folklor archeologů v České republice, konkrétně pak kolektivně sdílené anekdoty, fámy a současné pověsti spojené s archeologickými terénními výzkumy kolující v aktuální orální transmisi, které jsou součástí žité kolektivní paměti této specifické profesní "folk group". Cílem tohoto sondážního výzkumu je dokumentovat nejčastěji se vyskytující texty tohoto profesního repertoáru, analyzovat proces jejich variace a transmise a komparovat je se zahraničními paralelami a analogiemi. Metodologicky bude práce opřena o polostrukturované rozhovory, doplněné o focus group a v případě potřeby i narativní (biografická) interview, vedená nejen s vysokoškolsky vzdělanými archeology, ale i s dalšími pracovníky na českých archeologických pracovištích.
Abstract in different language: The Bachelor thesis will analyze the verbal folklore of archaeologists in the Czech Republic, namely collectively shared anecdotes, rumors and contemporary rumors associated with archaeological field investigations circulating in topical oral transmission, which are part of the collective memory of this specific professional "folk group". The aim of this research is to document the most frequently occurring texts of this professional repertoire, to analyze the process of their variation and transmission, and to compare them with foreign parallels and analogies. Methodologically, the work will be based on by semi-structured talks, complete with focus groups and, if necessary, narrative interviews, conducted not only with university-educated archaeologists, but also with other workers at Czech archaeological sites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Fis_erova_ M..pdfPlný text práce728,37 kBAdobe PDFView/Open
FISEROVA_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
FISEROVA_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce49,5 kBAdobe PDFView/Open
FISEROVA_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce319,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.